Algemene- & Reisvoorwaarden

Inspirat Motor Reizen

Algemene- & Reisvoorwaarden Inspirat Motor Reizen.

Artikel 1 Inleidende bepaling
Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
A. Reisovereenkomst; de wederpartij van Inspirat Motor Reizen, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Inspirat Motor Reizen is overgedragen.
B. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en Inspirat Motor Reizen bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
C.Communicatiekosten; telefax,telefoon, telegrammen telexkosten.
Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.
Artikel 1, lid 3 Voor sommige reizen (o.a. motortransporten) kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen.
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 2, lid 1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Inspirat Motor Reizen. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
Artikel 2, lid 2 Het aanbod van Inspirat Motor Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.
Artikel 2, lid 3 De reiziger verstrekt het boekingskantoor of Inspirat Motor Reizen voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Inspirat Motor Reizen. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Inspirat Motor Reizen van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
Artikel 2, lid 4 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat blijft, ook na acceptatie door de ander hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Artikel 2, lid 5 Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Inspirat Motor Reizen maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Inspirat Motor Reizen niet.
Indien Inspirat Motor Reizen bereid is wijzigingsverzoeken in behandeling te nemen, heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
A. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten,
B. communicatiekosten,
C. eventuele door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Inspirat Motor Reizen.
Artikel 2, lid 6 Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.
Artikel 2, lid 7 Inspirat Motor Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Artikel 2, lid 8 Inspirat Motor Reizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverhoopte fouten in de routebeschrijving van Inspirat Motor Reizen. Inspirat Motor Reizen heeft het recht routes eventueel te wijzigen of daarvan af te wijken. Het staat de deelnemer vrij alle door Inspirat Motor Reizen aangeboden routes al dan niet te rijden.
Artikel 3 Betaling
Artikel 3, lid 1 Bij het tot stand komen van de definitieve overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan, die tenminste 25% van de totale reissom bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven.
Artikel 3, lid 2 Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Inspirat Motor Reizen. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Inspirat Motor Reizen op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen, doch uiterlijk voor vertrek, te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Inspirat Motor Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Artikel 3, lid 3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Artikel 4 Reissom
Artikel 4, lid 1 De gepubliceerde resissom is op basis van 2 persoonskamer, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.
Artikel 4, lid 2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Inspirat Motor Reizen bekend was ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
Artikel 4, lid 3 Zolang de reissom niet (geheel) is voldaan, heeft Inspirat Motor Reizen het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten en verzekeringskosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.
Artikel 4, lid 4 Na tijdige betaling van de gehele reissom zal Inspirat Motor Reizen gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstof- en verzekeringskosten kan Inspirat Motor Reizen tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken.
Artikel 4, lid 5 De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Inspirat Motor Reizen het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet, op straffe van verval, binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.
Artikel 5 Informatie
Artikel 5, lid 1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege Inspirat Motor Reizen algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
Artikel 5, lid 2 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
Artikel 5, lid 3 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
Artikel 5, lid 4 Door of vanwege Inspirat Motor Reizen zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.
Artikel 6 Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Inspirat Motor Reizen worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de daarmee verband houdende kosten te vergoeden.
Artikel 8 Plaatsvervanging wegens verhindering
Artikel 8, lid 1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
A. de ander voldoet aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
B. het verzoek wordt uiterlijk 21 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
C de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze plaatsvervanging.
Artikel 8, lid 2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Inspirat Motor Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
Artikel 9 Annulering door de reiziger
Artikel 9, lid 1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd.
Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de onderstaande bepalingen:
A. bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling, tot een maximum van 25% van de totale reissom.
B. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van vertrek: 50% van de totale reissom.
C. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 75% van de totale reissom.
D. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de totale reissom.
Artikel 9, lid 2 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor plaatsvervanging kiest is artikel 8 van toepassing.
Artikel 9, lid 3 Bij sommige reizen of onderdelen van reizen kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.
Artikel 9, lid 4
A. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moet worden betaald.
B. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en de reissom van de annulerende reiziger(s) op zich nemen blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand.
Artikel 10 Opzegging door Inspirat Motor Reizen
Inspirat Motor Reizen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.
Artikel 11 Wijziging, eventueel met opzegging door Inspirat Motor Reizen
Artikel 11, lid 1 Inspirat Motor Reizen behoudt zich uitdrukkelijk het Reisvoorwaarden Inspirat Motor Reizen recht voor, om zonder geldelijke vergoeding, routewijzigingen door te voeren, de reiziger een ander vervoermiddel ter beschikking te stellen dan het type dat deze geboekt heeft, mits in dezelfde prijscategorie of hoger en andere motels of hotels te reserveren, mits van een vergelijkbaar niveau.
Artikel 11, lid 2 Inspirat Motor Reizen heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer andere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Inspirat Motor Reizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Inspirat Motor Reizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Inspirat Motor Reizen of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Inspirat Motor Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
Artikel 11, lid 3 Inspirat Motor Reizen moet de reiziger zo spoedig mogelijk nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting, vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.
Artikel 11, lid 4 Het alternatieve aanbod dienst minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Artikel 11, lid 5 Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van Inspirat Motor Reizen door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.
Artikel 11, lid 6 Inspirat Motor Reizen mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Artikel 11, lid 7 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft Inspirat Motor Reizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
Artikel 11, lid 8 In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Inspirat Motor Reizen de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4.
Artikel 11, lid 9
A. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of Inspirat Motor Reizen bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Inspirat Motor Reizen er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
B. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt Inspirat Motor Reizen de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel zulks ter beoordeling door Inspirat Motor Reizen dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
C. De uit deze wijziging voorvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van Inspirat Motor Reizen, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.
Artikel 11, lid 10 Inspirat Motor Reizen is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is.
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 12, lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13,14 en 15 is Inspirat Motor Reizen verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Artikel 12, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen zoals dit is bedoeld in artikel 17 lid 1.
Artikel 12, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Inspirat Motor Reizen verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, omdat:
A. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger, of
B. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
C. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Inspirat Motor Reizen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of
D. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
Artikel 12, lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 13 Hulp en bijstand
Artikel 13, lid 1 Inspirat Motor Reizen is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Inspirat Motor Reizen, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Inspirat Motor Reizen tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
Artikel 13, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger nog aan Inspirat Motor Reizen zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Inspirat Motor Reizen bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Inspirat Motor Reizen
Artikel 14, lid 1 Wanneer Inspirat Motor Reizen op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen.
Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of zou bestaan uit hoofden van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
Artikel 14, lid 2 Indien Inspirat Motor Reizen jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
Artikel 14, lid 3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Inspirat Motor Reizen voor andere schade beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Inspirat Motor Reizen. In dat geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot €100.000,00.
Artikel 14, lid 4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Inspirat Motor Reizen gelden ook ten behoeve van werknemers van Inspirat Motor Reizen, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 15, lid 1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Inspirat Motor Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
Artikel 15, lid 2 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Inspirat Motor Reizen van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
Artikel 15, lid 3 Noch Inspirat Motor Reizen noch de begeleider kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. Ook bij een begeleide rit door Inspirat Motor Reizen of een derde partij rijdt iedere deelnemer voor eigen rekening en risico. De verantwoording om een rit, of een gedeelte ervan, te rijden ligt ten allen tijde geheel bij de deelnemer.
Artikel 15, lid 4 Inspirat Motor Reizen heeft het recht die deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door hun (rij)gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar dreigen te brengen dan wel over een motor beschikken die niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid, dan wel waarvan het uitlaatgeluid storend is voor de omgeving en/of andere deelnemers. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor Inspirat Motor Reizen geen verplichting de reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.
Artikel 16 Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Inspirat Motor Reizen heeft voldaan, is over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100,-.
Artikel 17 Klachten
Artikel 17, lid 1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Inspirat Motor Reizen op de door deze voorgeschreven wijze.
Artikel 17, lid 2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij Inspirat Motor Reizen. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Inspirat Motor Reizen.
Artikel 17, lid 3 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de bevoegde rechter.
Artikel 18 Acceptatie
Inspirat Motor Reizen gaat ervan uit dat de reiziger door het inzenden van een reserveringsformulier te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van de betreffende reis, zoals omschreven in de publicaties. Inspirat Motor Reizen gaat er vanuit dat de reiziger over voldoende rijvaardigheid beschikt om aan de reis deel te nemen. Tenslotte geeft de reiziger, door inzending van het reserveringsformulier, te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene- en Reisvoorwaarden van Inspirat Motor Reizen en deze te accepteren.

INSPIRAT MOTOR REIZEN

TRAVEL WITH INSPIRATION !

Inspirat Motor Reizen

  •   Ambachtsstraat 12, Poortugaal

  •    010 - 7142020

  •    info@inspirat.nl

Facebook

Contact© Copyright 2017 - INSPIRAT MOTOR REIZEN - Made in Holland